Tạo widget chữ ẩn hiện phong cách matrix

Hello mọi người, đã lâu blog không có thêm bài viết hay và bổ ích rồi nhỉ? Haha (cười...).Thôi vào vấn đề luôn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn 1 widget siêu chất lượng dành cho blogger/blogspot. Đó là widget chạy chữ ẩn hiện theo phong cách matrix. Let's go boy!

BƯỚC 1:

Chèn đoạn code sau vào nơi bạn muốn nó hiển thị, thường là phần sidebar của template.
 <style>.containerSB { height: 100px; justify-content: center; align-items: center; display: flex; font-family: 'Roboto Mono', monospace; background: #212121;}.text { font-weight: 100; font-size: 16px; color: #fafafa;}.sb { color: #757575;}
</style>
  <div class="containerSB">
    <div class="text"><span class="sb">_</span><span class="sb">&lt;</span>n<span class="sb">#</span>r<span class="sb">=</span>by <span class="sb">#</span>uyPhu<span class="sb">1</span><span class="sb">8</span>g<span class="sb">#</span>n<span class="sb">#</span><span class="sb">]</span><span class="sb">_</span><span class="sb">1</span><span class="sb">-</span><span class="sb">/</span>o<span class="sb">_</span></div>
  </div>
  <script>
    var _createClass = function() {
      function defineProperties(target, props) {
        for (var i = 0; i < props.length; i++) {
          var descriptor = props[i];
          descriptor.enumerable = descriptor.enumerable || false;
          descriptor.configurable = true;
          if ("value" in descriptor) descriptor.writable = true;
          Object.defineProperty(target, descriptor.key, descriptor);
        }
      }
      return function(Constructor, protoProps, staticProps) {
        if (protoProps) defineProperties(Constructor.prototype, protoProps);
        if (staticProps) defineProperties(Constructor, staticProps);
        return Constructor;
      };
    }();

    function _classCallCheck(instance, Constructor) {
      if (!(instance instanceof Constructor)) {
        throw new TypeError("Cannot call a class as a function");
      }
    }
    var TextScramble = function() {
      function TextScramble(el) {
        _classCallCheck(this, TextScramble);
        this.el = el;
        this.chars = '!<>-_\\/[]{}&#8212;=+*^?#________';
        this.update = this.update.bind(this);
      }
      _createClass(TextScramble, [{
        key: 'setText',
        value: function setText(newText) {
          var _this = this;
          var oldText = this.el.innerText;
          var length = Math.max(oldText.length, newText.length);
          var promise = new Promise(function(resolve) {
            return _this.resolve = resolve;
          });
          this.queue = [];
          for (var i = 0; i < length; i++) {
            var from = oldText[i] || '';
            var to = newText[i] || '';
            var start = Math.floor(Math.random() * 40);
            var end = start + Math.floor(Math.random() * 40);
            this.queue.push({
              from: from,
              to: to,
              start: start,
              end: end
            });
          }
          cancelAnimationFrame(this.frameRequest);
          this.frame = 0;
          this.update();
          return promise;
        }
      }, {
        key: 'update',
        value: function update() {
          var output = '';
          var complete = 0;
          for (var i = 0, n = this.queue.length; i < n; i++) {
            var _queue$i = this.queue[i],
              from = _queue$i.from,
              to = _queue$i.to,
              start = _queue$i.start,
              end = _queue$i.end,
              char = _queue$i.char;
            if (this.frame >= end) {
              complete++;
              output += to;
            } else if (this.frame >= start) {
              if (!char || Math.random() < 0.28) {
                char = this.randomChar();
                this.queue[i].char = char;
              }
              output += '<span class="sb">' + char + '</span>';
            } else {
              output += from;
            }
          }
          this.el.innerHTML = output;
          if (complete === this.queue.length) {
            this.resolve();
          } else {
            this.frameRequest = requestAnimationFrame(this.update);
            this.frame++;
          }
        }
      }, {
        key: 'randomChar',
        value: function randomChar() {
          return this.chars[Math.floor(Math.random() * this.chars.length)];
        }
      }]);
      return TextScramble;
    }();

    // &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;// From SiinBlog with love// &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;
    var phrases = ['StarSinhBlog', 'Make with love &#10084;', 'Power by StarSinh', 'Contact: starsonblogs@gmail.com', '&#10084;'];

    var el = document.querySelector('.text');
    var fx = new TextScramble(el);
    var counter = 0;
    var next = function next() {
      fx.setText(phrases[counter]).then(function() {
        setTimeout(next, 800);
      });
      counter = (counter + 1) % phrases.length;
    };
    next();
  </script>
  <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    (function(b) {
      var c = {
          topSpacing: 0,
          bottomSpacing: 0,
          className: "is-sticky",
          center: false
        },
        f = b(window),
        e = b(document),
        d = [],
        h = f.height(),
        a = function() {
          var j = f.scrollTop(),
            q = e.height(),
            p = q - h,
            l = (j > p) ? p - j : 0;
          for (var m = 0; m < d.length; m++) {
            var r = d[m],
              k = r.stickyWrapper.offset().top,
              n = k - r.topSpacing - l;
            if (j <= n) {
              if (r.currentTop !== null) {
                r.stickyElement.css("position", "").css("top", "").removeClass(r.className);
                r.currentTop = null
              }
            } else {
              var o = q - r.elementHeight - r.topSpacing - r.bottomSpacing - j - l;
              if (o < 0) {
                o = o + r.topSpacing
              } else {
                o = r.topSpacing
              }
              if (r.currentTop != o) {
                r.stickyElement.css("position", "fixed").css("top", o).addClass(r.className);
                r.currentTop = o
              }
            }
          }
        },
        g = function() {
          h = f.height()
        };
      if (window.addEventListener) {
        window.addEventListener("scroll", a, false);
        window.addEventListener("resize", g, false)
      } else {
        if (window.attachEvent) {
          window.attachEvent("onscroll", a);
          window.attachEvent("onresize", g)
        }
      }
      b.fn.sticky = function(i) {
        var j = b.extend(c, i);
        return this.each(function() {
          var l = b(this);
          if (j.center) {
            var k = "margin-left:auto;margin-right:auto;"
          }
          stickyId = l.attr("id");
          l.wrapAll('<div id="' + stickyId + 'StickyWrapper" style="' + k + '"></div>').css("width", l.width());
          var m = l.outerHeight(),
            n = l.parent();
          n.css("width", l.outerWidth()).css("height", m).css("clear", l.css("clear"));
          d.push({
            topSpacing: j.topSpacing,
            bottomSpacing: j.bottomSpacing,
            stickyElement: l,
            currentTop: null,
            stickyWrapper: n,
            elementHeight: m,
            className: j.className
          })
        })
      }
    })(jQuery);
    //]]>
  </script>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
      $("#HTML1").sticky({
        topSpacing: 10,
        bottomSpacing: 320
      });
    });
  </script>

BƯỚC 2:

Lưu lại và kiểm tra kết quả.

KẾT LUẬN: 

Chỉ với những dòng code không quá phức tạp bạn đã sở hữu cho blog mình một thủ thuật tuyệt đẹp phải không nào, chúc các bạn thành công!

0/BÌNH LUẬN

BẠN ĐANG CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt plugin Adblock trong trình duyệt và phần mềm diệt virus (nếu có) sau đó nhấn vào

Disable Adblock & Reload

để tiếp tục hỗ trợ trang web đang phát triển này