Tạo trang chuyển hướng tới các trang rút gọn link kiếm tiền


Trang chuyển hướng này không giống với các trang chuyển hướng thông thường, Thủ thuật này cho phép chuyển hướng liên kết tới các trang rút gọn link kiếm tiền.

Điều đặc biệt là có thể tự động chuyển hướng tới các trang rút gọn link khác nhau sau số lần click tùy chọn - do một số trang rút gọn giới hạn một số truy cập nhất định trong ngày/ 1 IP.

Ngoài ra bạn cũng có thể tạo các thông báo hoặc chèn quảng cáo trên trang chuyển hướng đó.

Bước 1: Tạo trang download

Đầu tiên cần tạo trang tĩnh (static page) có tên download.html với nội dung:
<div class='link-box'>
<div class='tn-redirect'>
<span id='dlink'>
<script type='text/javascript'>redirect();</script>

</span></div>
<div class='refesh-page'><a href='javascript:document.location.reload();'>Refresh this page</a><br/>If download button is inactive</div>
</div>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function ResetCookie()
{
var date = new Date();
date.setTime(date.getTime() + (5*60*1000));
$.cookie('kk_kiem_tien', ip_client + '|0|0', { expires: date, path: '/' });
$('div#cookie').text('Cookie : ' + $.cookie('kk_kiem_tien'));
}
var arr_ads = ["https://tmearn.com/st?api=870168badab1154f8a457671313c2db90afdfbcf&url=","http://adf.ly/18015259/","http://sh.st/st/db43399542ac57b83383869f834206de/","http://shink.me/s/126226?s="];
$.getJSON("https://api.ipify.org/?format=json", function(e) {
ip_client = e.ip;
/* if url is "http://gd.geobytes.com/GetCityDetails?callback=?" - this 16,384 requests per hour
ip_client = e.geobytesremoteip;
*/
var date = new Date();
date.setTime(date.getTime() + (5*60*1000));
if($.cookie('kk_kiem_tien') === undefined) $.cookie('kk_kiem_tien', ip_client + '|0|0', { expires: date, path: '/' });
$('div#cookie').text('Cookie : ' + $.cookie('kk_kiem_tien'));

$('.tn-redirect a').each(function () {
$(this).attr("data-href",$(this).attr("href")).attr('href','javascript:void(0);').attr('target','_blank');
$(this).click(function(){
var datahrefss = $(this).attr('data-href').replace("https://www.domain.com/p/dowload.html?url=",""),
datahrefs = atob(datahrefss), datahref = decodeURIComponent(datahrefs);
var kk_ip_client = $.cookie('kk_kiem_tien').split('|')[0];
if (kk_ip_client == ip_client)
{
var stt = parseInt($.cookie('kk_kiem_tien').split('|')[1]);
var kk_clicks_ads = parseInt($.cookie('kk_kiem_tien').split('|')[2]);

if (kk_clicks_ads < 2) {}
else
{
if (stt<arr_ads.length - 1) stt++;
else stt = 0;
kk_clicks_ads = 0;
}
$.cookie('kk_kiem_tien', ip_client + '|' + stt + '|' + (kk_clicks_ads + 1), { expires: date, path: '/' });
$('div#cookie').text('Cookie : ' + $.cookie('kk_kiem_tien'));
window.open(arr_ads[stt] + datahref,'_blank');
}
else $.cookie('kk_kiem_tien', ip_client + '|0|1', { expires: date, path: '/' });
});
});
});

//]]>
</script>
Lưu ý:
  • Thay thế https://www.domain.com/p/dowload.html bằng đường dẫn tới trang vừa tạo
  • Thay thế các link rút gọn bằng link của bạn.

Bước 2: Thêm đoạn code bên dưới lên trên thẻ </head> trong template:

<b:if cond='data:blog.url == &quot;https://www.domain.com/p/download.html&quot;'>
<style type='text/css'>
h1{text-align: center;}
.tn-redirect{text-align:center;position:relative;overflow:hidden;padding:10px}
.refesh-page{text-align:center;font-size:90%;margin-top:10px}
.refesh-page a{text-decoration:underline;color:#FF5722}
.btn.download{color:#fff;background-color:#5cb85c;border-color:#4cae4c;padding:10px 16px;font-size:18px;line-height:1.3333333;border-radius:6px;text-decoration:none;font-family:arial,san serif}
.reload-page{background:#fff;font-size:20px}
.reload-page span{color:red;font-weight:bold;font-size:150%}
@keyframes fadeInUp{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(20px);-ms-transform:translateY(20px);transform:translateY(20px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0);-ms-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}}
@keyframes fadeInDown{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(-20px);-ms-transform:translateY(-20px);transform:translateY(-20px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0);-ms-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}}
</style>
<script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js'-e30/>
<script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-cookie/1.4.1/jquery.cookie.min.js'-e30/>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var uri = window.location.toString();
if (uri.indexOf("%3D", "%3D") > 0 && (window.location = uri.replace(/%3D/, "=")), (uri = window.location.toString()).indexOf("%3D%3D", "%3D%3D") > 0 && (window.location = uri.replace(/%3D%3D/, "==")), (uri = window.location.toString()).indexOf("&m=1", "&m=1") > 0) {
var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("&m=1"));
window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri)
}
if ((uri = window.location.toString()).indexOf("?m=1", "?m=1") > 0) {
var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("?m=1"));
window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri)
}
var currentURL=location.href,
url=currentURL.replace("%3D","=").replace("&m=1","");
function redirect(){
var golink = document.getElementById("dlink");
golink.innerHTML = "<a class=\"btn download\" href='"+url+"' rel='nofollow'>Get Link</a>";
};
//]]>
</script>
</b:if>
Lưu ý: Thay thế https://www.domain/p/dowload.html bằng đường dẫn tới trang vừa tạo ở bước 1.

Bước 3: Áp dụng

Để chuyển hướng liên kết ngoài bạn có thể thức hiện cách tự động. Đơn giản bạn chỉ cần thêm đoạn script bên dưới vào trước thẻ body trong template, đoạn script này sẽ tự động thêm link chuyển hướng trước các domain ngoài được thiết lập:
<script type="text/javascript">
var tn_url = 'https://www.domain.com/p/dowload.html';
var tn_domains = ['mediafire.com', 'www.fshare.vn', 'fshare.vn', 'mega.nz', 'drive.google.com','secufiles.com'];
</script>
<script>
function tn_get_url(e) {
var n = document.createElement("a");
return n.href = e, n
}

function tn_get_host_name(e) {
var n;
return void 0 === e || null === e || "" === e || e.match(/^\#/) ? "" : -1 === (e = tn_get_url(e)).href.search(/^http[s]?:\/\//) ? "" : (n = e.href.split("/")[2], (n = n.split(":")[0]).toLowerCase())
}
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(e) {
if ("undefined" != typeof tn_url) {

var l = document.getElementsByTagName("a");
if ("undefined" == typeof tn_domains)
if ("undefined" == typeof tn_exclude_domains);
else
for (o = 0; o < l.length; o++) {
var t = tn_get_host_name(l[o].getAttribute("href"));
t.length > 0 && -1 === tn_exclude_domains.indexOf(t) ? l[o].href = tn_url + "?url=" + btoa(encodeURIComponent(l[o].href)) : "magnet:" === l[o].protocol && (l[o].href = tn_url + "?url=" + btoa(encodeURIComponent(l[o].href)))
} else
for (var o = 0; o < l.length; o++)(t = tn_get_host_name(l[o].getAttribute("href"))).length > 0 && tn_domains.indexOf(t) > -1 ? l[o].href = tn_url + "?url=" + btoa(encodeURIComponent(l[o].href)): "magnet:" === l[o].protocol && (l[o].href = tn_url + "?url=" + btoa(encodeURIComponent(l[o].href)))
}
});
</script>
Lưu ý: 
  • Thay thế https://www.domain.com/p/dowload.html bằng đường dẫn tới trang vừa tạo ở bước 1.
  • Tùy chọn thay thế các domain ngoài.

0/BÌNH LUẬN

BẠN ĐANG CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt plugin Adblock trong trình duyệt và phần mềm diệt virus (nếu có) sau đó nhấn vào

Disable Adblock & Reload

để tiếp tục hỗ trợ trang web đang phát triển này