[Bài 5] Sử dụng biến, kiểu số và chuyển đổi kiểu giá trị biến trong Python

Biến

Trong Python, bạn không cần định nghĩa biến và kiểu dữ liệu cho biến trước. Một biến sẽ được tạo ra khi bạn gán biến một giá trị đầu tiên nào đó.
x = 123
y = "TECH 24H"
print(x)
print(y)
 
# Kết quả
# 123
# TECH 24H
Thậm chí, biến có thể tự nhận dữ liệu ngay lần đầu bạn gán dữ liệu cho biến.
x = 2 # biến x là kiểu int
x = "Daisy" # x lúc này chuyển thành kiểu chuỗi (str)
print(x)

Tên biến

Bạn nên đặt tên biến ngắn, bắt đầu bằng một ký tự hoặc dấu gạch chân. Tên biến không thể bắt đầu bằng số, và chỉ chứa các ký tự, số và dấu gạch chân (A-z, 0-9, và _ ). Tên biến trong Python phân biệt hoa thường, vì vậy “x” và “X” là hai biến khác nhau.

Hiển thị giá trị biến

Cách thông thường để xuất giá trị của biến là bạn dùng hàm print(). Nếu bạn muốn gộp hai biến lại với nhau bạn có thể dùng toán tử +. Tuy nhiên lưu ý, toán tử + chỉ dùng cho trường hợp 2 biến phải cùng kiểu dữ liệu.
x = "TECH 24H"
print("My name is " + x)
Nếu bạn cố ý dùng toán tử + cho 2 biến khác giá trị dữ liệu thì sẽ xuất hiện lỗi dạng như “TypeError: unsupported operand type(s) for +: ‘int’ and ‘str'”.

Kiểu số

Trong Python, có 3 kiểu dữ liệu số đó là: int, float và complex (số phức). Biến có kiểu dữ liệu số được tạo ra khi bạn gán giá trị cho biến lần đầu tiên.
x = 55   # int
y = 7.2  # float
z = 3j   # complex
print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))
 
#Kết quả
#<class 'int'>
#<class 'float'>
#<class 'complex'>

Kiểu int

Kiểu int hay còn gọi là kiểu số nguyên, bao gồm số âm và số dương và có chiều dài vô hạn.
x = 7
y = 676760324323432
z = -889332
 
print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

Kiểu float

Kiểu float hay còn gọi là kiểu số chấm nổi là kiểu số gồm số âm, dương kèm theo phần lẻ thập phân. bạn cũng có thể dùng ký tự “e” trong kiểu float để định nghĩa lũy thừa của 10.
x = 2.78
y = 3.0
z = -23.88
t = 12E4 # có giá trị bằng 120000
 
print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))
print(type(t))

Số phức

Số phức được viết với phần “j” là phần ảo như sau.
x = 7+2j
y = 3j
z = -4j
 
print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

Chuyển đổi kiểu giá trị biến

Để chuyển đổi kiểu giá trị biến, bạn có thể gán lại biến với giá trị theo kiểu dữ liệu hoặc dùng các hàm như sau:

  • int(): chuyển đổi giá trị biến thành kiểu int.
  • float(): chuyển đổi giá trị biến thành kiểu float.
  • str(): chuyển đổi giá trị biến thành kiểu float chuỗi (str).

x = int(2)
y = int(1.8)
z = int("5")
print(x)
print(y)
print(z)
 
x2 = float(2)
y2 = float(3.5)
z2 = float("4")
w2 = float("7.5")
print(x2)
print(y2)
print(z2)
print(w2)
 
x3 = str("s4")
y3 = str(67)
z3 = str(5.8)
print(x3)
print(y3)
print(z3)

Kết luận

Bài viết đã trình bày cho bạn cách đặt tên biến, sử dụng biến gán giá trị, kiểu số và các chuyển đổi giá trị biến trong Python thông qua cách diễn giản đơn giản và các ví dụ kèm theo. Mời bạn tiếp tục theo dõi bài tiếp theo.

0/BÌNH LUẬN

BẠN ĐANG CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt plugin Adblock trong trình duyệt và phần mềm diệt virus (nếu có) sau đó nhấn vào

Disable Adblock & Reload

để tiếp tục hỗ trợ trang web đang phát triển này